OPINIO

Vingasen, senyor Ferraro, vingasen.


Rafa Gozalbes
 

Lligc i relligx, paragraf per paragraf, renglo a renglo l’articul que firma en Las Provincias (18-11-06) el diputat del Grup Parlamentari Popular en les Corts Valencianes, Rafael Ferraro Sebastiá:

“Váyanse, señores académicos, váyanse”, ha segut el titul triat i la veritat es que, enca que siga realment poc original, sintetisa el desig de molts de mosatros, de molts valencians i valencianes que estem farts d’una Academia creà contra el poble.

Un desig i un objectiu a alcançar, conseguir una entitat normativa per a l’idioma valencià. Una Academia exenta de traidors, de colaboracionistes en el genocidi cultural de nostre poble, sense pancatalanises ni declarats ni encoberts. Un objectiu possible en 2007.

Diu el senyor Ferraro que els components “deurien ser persones que cregueren en l’identitat propia de l’idioma valencià”, una afirmacio que compartim, es mes, crec que els representants en les institucions valencianes tambe deurien compartir eixa idea.

D’haver segut aixina, mai s’haguera donat la majoria de l’Academia a doctors i llicenciats en filologia catalana, mai s’haguera consentit la catalanisacio de l’ensenyança i els mijos de comunicacio, mai. Pero no, el seu partit, el Partit Popular no creu lo mateix que voste, no creu en nostre idioma valencià.

Entonces no s’estranye que el conseller Font de Mora aplaudixca complagut esta Gramatica Normativa, que tant acertadament voste critica, que mos acosta al catala, que supon un pas mes cap a la “convergencia”, cap a l’unitat de les llengües.

Aixina que, apliques el conte, senyor Ferraro, ya que ells no s’en van a anar hasta que els tirem. Senyor Ferraro, vingasen i recupere la dignitat que no es pot mantindre en un PP que es posa de costat del catalanisme mentres mos mentix com un Judes qualsevol.