OPINIO

BIENVENIDOS A LA CASTILLA VALENCIANA.


Ferrer
 


La situacio de les llengües minoritaries ha millorat en Galicia, Euskadi i
Catalunya. L' educacio en les aules ha segut un instrument clau. Pero en
Valencia l' us del castella s' ha disparat precissament des de que es dona
"valencià" en l' escola. La rao es que l' asignatura de Valencià no es tal,
sino catala, i mentres que en Galicia, Euskadi i Catalunya s' ensenya la
llengua propia d' alli, aci s' educa en un idioma en el que no s' identifica
ningu.

Si els valencians diuen "Mosatros estem aci jugant i botant en els chiquets"
i en l' escola els obliguen a dir "Nosaltres estem aquí jugant i saltant amb
els infants" algo falla. Perque quan tu i tot el teu voltant parleu d' una
forma i en l' escola vos ensenyen atra cosa que no coincidix en absolut, es
crea un conflicte. Per lo tant, lo mes senzill de tot es que els valencians
acaben diguent "Nosotros estamos aquí jugando y saltando con los niños".

Molts catalanufos pensen que falta poc per a vencer la Batalla de Valencia.
Ara be, yo pronostique que si els que defenem una Llengua Valenciana
independent de la catalana perdem esta guerra, el bando catalanufo tampoc la
guanyarà. Perque al final del dia lo unic que s' obtindrà sera una
castellanisacio massiva de Valencia en les proximes decades. Una
castellanisacio massiva que de fet ya comença a ser realitat a hores d' ara.
En les quatre grans ciutats, en les comarques del Sur i de l' interior tot
lo mon parla ya en castella. Pero es que en les comarques valenciaparlants
la penetracio del castella ya fa furor en la joventut. I faltava l'
inmigracio. En fi, que em pareix trist que en unes poques decades en
Valencia es parle tant de Valencià com en Madrit. I tot per voler impondre
una llengua aliena (el catala) com a instrument d' un colonialisme mes propi
del segle XIX.

Vint anys de donar catala en l' escola nomes ha servit per a que es dispare
l' us del castella. Els valencians no mos identifiquem en una ortografia,
gramatica i lexic que son totalment aliens a la nostra parla. Si es donara
una autentica Llengua Valenciana en l' escola, encara estariem a temps de
fer front a la castellanisacio. Pero si seguim en el catala pronte hi haura
tres Castelles: Castella i Lleo, Castella La Mancha i la Castella
Valenciana, clar.