OPINIO
 

Al senyor Camps i demes PePeros

 

Toni Ramírez/ Tan valents i valencians cara la galeria, tan cobarts, embusteros, embaucaors i troleros en el poble valenciá al que segons pareix no li teniu amor .


Mentixen quan diuen en les corts que no homolgaran el Catalá i Valenciá mai, i están donant Catalá en les escoles, fan les mil maniobres per a posar-se l’emblema de valencians quan venen eleccions, despres seguixen ensenyant Catalá i fent catalanets en les fabriques d’adoctrinament, que son les aules en profesors que se creuen salvadors i redentors d’este poble ( pobres de mosatros que no sabem parlar ni escriure en Valenciá)


Ha tingut que vindre la lepra del nort per a ensenyar-mos el seu infame e infecte dialecte Barceloni com diu En MĒTeresa Puerto en els seus llibres.


Esperem que este poble hui dormit, desperte obriga els ulls i reaccione ans de que siga massa tart, els Gallecs, Canaris, Vascos, Aragonesos, ya ho feren en son dia, per no nomenar als catalans. Ara es el moment de dir: ¡ya esta be, ya n’hi ha prou de mentires! hi ha massa catalanisme en este Regne.


Tindre que preocuparmos de la nostra llengua i cultura, es un afegit més a la situacio actual de crisis que estem patint gracies a la mala gestio dels governants tan cobarts i traidors, ya que no han sabut mantindre la nostra comunitat llunt de les coalicions, presions i maniobres catalanistes.


Mos están empobrint entre uns i atres, mos volen agenollats i vençuts, ¿acas cregueu que quan sigam paissos catalans mos van a resoldre els nostres problemes? Obriu els ulls, sereu catalans de segon o tercera, ells no volen mes que la pela, la nostra cultura, i la riquisima lliteratura del nostre sigle d’or de la llengua valenciana.


Senyors Peperos deixeu d’enganyar i engatusar al poble valencia, no sigau mentirsos i deixeu-mos ser mosatros, Valencia,Regne, no manipuleu mes, ya hi ha prou.