OPINIO

 

“Rambla, Ramblita, Ramblete”
 
Un llauraor de poble

S’ha recorden vostes quan un famos periodiste deportiu dia allo de “Pablo, Pablito, Pablete”. Yo no vullg ni pretenc ser periodiste, perque entre atres coses no he estudiat periodisme, pero lo que de lo que si que m’estic donant conte desde fa algun temps es que pronte, molt pronte, tornarem a escoltar algo paregut, com podria ser “Rambla, Ramblita, Ramblete”.

Ara, el Sr. Conseller, que después de lo que diu no comprenc a qui pot aconsellar o qui es pot disar aconsellar per ell, mos ve en la novedosa noticia de que Valencia naix en Jaume I. Yo no soc cap expert en historia ni en prehistoria, i no vullg entrar en el tema de que els que pintaren les coves rupestres, que hi han escampaes per tot lo reine, foren valencians o disaren de serlo perque no heu van escriure en les pintures. Pero les families romanes que s’establiren en estes terres, crec que si que es convertiren en valencians, mes i quan hi han referencies escrites de una tal “Valentia”, m’imagine que eixa Valentia estaria aci i no en Siberia. Tame me van dir en quan anava a escola i ademes aixina heu conta l’obra del Cantar del Mío Cid que en Rodrigo Díaz de Vivar, que axina li dien al Cid, va conquistar Valencia als moros i li la va donar al rei de Castella.

Yo, reconec que no tinc ni molts estudis, ni moltes llums, pero crec que els romanos eren anteriors al Rei Jaume I, tame pense que el Cid va viure per lo menos cent anys antes que el Rei en Jaume. Entonces me pregunte si es que la Valencia a la que fa referencia la historia no es la nostra Valencia, i si no es la nostra Valencia, ¿qué va conquistar el Rei Jaume I?.

Lo que si que puc afirmar es que el Sr. Conseller cad vegà que parla me fa uns embolics en el cap que al final ya no se ni qui soc, i pense que tal volta siga aixó lo que preten este home; que els valencians no sapiem qui som i aixina dirmos ell lo que hem de ser.

Pues Sr. Conseller, vaig a donarli un consell, primer aclarisques voste en qui vol ser, si Rambla, Ramblita o Ramblete, i quan heu tinga clar, tinga tame clar que els valencians temin mes de 800 anys d’historia, entonces torne vosté a eixir als mijos de comunicació i conte los coses com son realment i no com li agradaria a voste que foren.