ENLLAÇOS VALENCIANS

L´objectiu d´esta seccio no es atre que el de recomanarvos les webs que mosatros considerem mes interessants. Com sempre, si voleu recomanarmos mes webs, contacteu en mosatros: redaccio@elpalleter.com. Si vols ficar este document .htm en la seccio de links de la teua web te l' enviarém per correu-e, a soles tens que demanaro.

bannerpalleter.gif (56793 bytes)

 

PLANES SOBRE L´IDIOMA VALENCIÀ

Recopilacio d´articuls de Ricardo Garcia Moya (En esta plana s´han recopilat centenars d´articuls magistrals del gran erudit del lexic genuinament valencià, Ricardo Garcia Moya. Una plana imprescindible pera tot aquell interessat en coneixer mes a fondo la Llengua Valenciana)
 
Idioma Valencià (Plana extraordinariament didactica pera coneixer i compendre el conflicte llingüistic entorn a l´Idioma Valencià, ademes d´aclarir les qüestions mes elementals sobre l´autoctonia i singularitat de la Llengua Valenciana)
 
Llengua Valenciana Blogspot. Per a ofrenar noves glories a Valencia i a la Llengua Valenciana
 
Web dedicà al pare de la Filología Valenciana, el pare Lluis Fullana Mira, per a coneixer i divulgar la seua figura i obra llingüistica
 
Valencian.org. El Portal internacional de la Llengua Valenciana. Valencian.org es un proyecte per a la promocio exterior de la Llengua Valenciana. Biblioteca virtual, articuls, noticies, recursos i enllaços, etc. Versions en  valencià, castella, angles, alema i françes.
 
SOFTWARE EN LLENGUA VALENCIANA

La web SoftwareValencia.com ha segut desenrollada per a difondre programes debades i demostracions pels quals no cobra ni restringix l'acces. L'objectiu es posar a la ma de l'usuari (entenent com usuari a qualsevol visitant de la pagina) programes o afegitons a programes que son d'us i difusio publica
 
FUNDACIONS SOCIALS

Fundacio Espurna (La Fundacio Espurna es una entitat creada en La Safor en 1996, en fins socials i sense anim de lucre per a velar per l'intregracio socio-laboral de discapacitats psiquics
 
La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) es una organización apolítica de carácter benéfico asistencial que fue constituida en el año 1981, con el objeto de socorrer a todas las víctimas del terrorismo del abandono y marginación del Estado, así como de muchos sectores de la sociedad española
 
FEDERACIONS D'ENTITATS

Plataforma Normes dŽEl Puig (Creada per a defendre l'idioma valencià i les Normes de la RACV)
 
 
El FRONT PER LES IDENTITATS I LLENGUES AMENACADES es una plataforma europea, d'associacions culturals i civiques no guvernamentals i independents, llegalment constituida, que intenta agrupar a totes aquelles associacions o plataformes d'identiques caracteristiques, per a que de forma solidaria denuncien els casos que presenten qualsevol grau de sustitucio llinguistica induida tant per instancies publiques com privades
 
Federacio Coordinadora d'Entitats Culturals del Regne de Valencia (la mes antiga de estructura federativa del valencianisme cultural. Mes de 20 anys al servici del valencianisme)
 
PARTITS POLITICS

Coalicio Valenciana
 
Unio Valenciana
 
ENTITAS DECLARADES OFICIALMENT D'UTILITAT PUBLICA

Lo Rat Penat
 
Real Academia de Cultura Valenciana
 
Seccio de Llengua i Lliteratura (RACV) Esta secció està formada per filòlecs, llingüistes, escritors i experts en llengua i lliteratura que treballen diversos aspectes de la llengua i lliteratura valencianes. Les seues propostes ortogràfiques, gramaticals i lèxiques conformen un conjunt coherent segons la realitat històrica i actual de la llengua valenciana
 
ASSOCIACIONS UNIVERSITARIES

Coalicio Universitaria
 
Estudiants Valencianistes de la Politecnica es una associacio que naixque en abril de 1995 com a conseqüencia de les inquietuts comuns d’un grup d’estudiants
 
ASSOCIACIONS CULTURALS

L'Associacio Cultural Cardona Vives fon fundada en Castello de la Plana per un grup d'intelectuals i amants de la cultura valenciana, que cregueren convenient crear una entitat cultural que defenguera i deixarà constancia en estes terres de Castello, de l'immens amor que des d'aci tambe professem a eixa cultura milenaria, la valenciana, de la que presumint en orgull i pretenem viure en tota la dignitat que es mereix
 
Colectiu Aitana. Per a la divulgacio de la llengua valenciana i el valencianisme i la difusio de l'historia, l'identitat i la cultura propia i tradicional de l'Alcoya, la Foya de Castalla i El Comtat
 
Grup d'Accio Valencianista (GAV). El GAV es una de les principals entitats que firmen en 1981 les "Normes d'El Puig". Destaca com a membre mes actiu de la Plataforma Normes d’El Puig i de la Coordinadora d’Entitats Culturals del Regne de Valencia, de la que es membre fundador
 
Associacio Cultural Centenar de la Ploma – Manises. Naix en el proposit de ser un mig per a tots aquells manisers que defenem l’historic Regne de Valencia, sa llengua, ses senyes d’identitat, per a difondre-les i conrear-les
 
Amics de la RACV naix en 1986 per a donar soport economic i huma a la R.A.C.V., degut als critics moments originats per la situacio sociopolitica i cultural d'aquells anys, que dificultaven el seu normal desenroll i la seua adequada proyeccio a la societat valenciana
 
Grup Cultural Ilicita "Tonico Sansano"
 
L'Associacio cultural-jovenil MOSSARABIA, es una agrupacio de jovens de La Marina Baixa (Alacant) compromesos en la seua llengua i cultura valencianes
 
Associacio d'Escritors en Llengua Valenciana. La nostra associació acull a la gran majoria dels escritors actius en llengua valenciana. Des d'esta web podràs saber més sobre els nostres escritors, conéixer les nostres activitats, consultar la nostra Biblioteca Valenciana Virtual i resoldre els dubtes que pugues tindre sobre la llengua valenciana i la seua situació actual
 
Colectiu Lluis Fullana. L’eix central del nostre Colectiu és defendre la llengua, cultura i història valencianes, pròpies, independents i diferenciades de qualsevol atra
 
"Lo Regne en Accio" es una jove associacio valencianista que es meneja en l´ambit cultural valencià, i, dins dels mateix, preten tornar-li l´us que li correspon a la Llengua Valenciana i fer una necesaria aportacio a la difusio i recuperacio de l´idiosincrasia que ens unix com a poble diferent
 
Amics del Corpus de Valencia
 
REVISTES

Revista Revers
 
Lliteralia
 
GERMANS DE LLUITA

Federació d'Asociacións Culturáls de l'Aragó Oriental (FACAO). Está integrada en la PLATAFORMA CONSTITUCIONAL Y AUTONOMISTA constituida por asociaciones de Valencia, Baleares, Aragón y Cataluña que defienden las lenguas aragonesa, balear, valenciana y el bilingüismo catalán-castellano en Cataluña

 
Centro Cultural Malloqui. Como consta en sus Estatutos, son objeto y fines primordiales de la Asociación, el estudio, difusión y desarrollo del mallorquín como forma de hablar de la Isla de Mallorca, sus costumbres y folklore, defendiendo la idiosincrasia propia de las imposiciones foráneas, sin perjuicio del uso de la lengua común española oficial del Estado
 
Plataforma en Defensa de Sa Llenguo Balear
 
Centre de Terre d' Auvergne
 
Convivencia Cívica Catalana es una coordinadora de entidades cívicas y ciudadanos cuyos fines son: "promover el respeto a los derechos y libertades fundamentales de las personas, fomentar las virtudes cívicas, fortalecer los valores democráticos, actuar contra todo tipo de discriminación y defender la pluralidad cultural, educativa y lingüística en el espíritu de los principios recogidos en la Constitución Española de 1978"
 
PLANES PERSONALS

ValenciaFreedom.com
 
About Valencia.com. Noticias de Valencia, Castellón y Alicante en Inglés.
 
Valencianots Blogspot. Homenage als amadors de la Patria Valenciana
 
Regne de Valencia. Esta web naix en l´intencio de ser un mig per a que tots aquells que defenem l'historic Regne de Valencia, la seua Llengua Valenciana, les seues senyes d'identitat propies i les seues tradicions pugam trobar informacio en la que rebatre tota la sarta de mentires que el catalanisme està des de fa ya molt de temps inculcant entre la nostra gent, sobre tot als nostres chiquets en les escoles
 
Llengua valenciana..¡¡Si!! Lloc dedicat a difondre i defendre l'idioma valencià
 
La web de Murta
 
Regne de Valencia, !!Si¡¡
 
POBLES

Valencià d'Elig
 
Pinedo.info
 
Ròtova
 
EMPRESES

 
ricardo.gif (1119 bytes)
 
velarte.jpg (23815 bytes)
 
friasperez.jpg (19860 bytes)
 
lanuza.gif (1461 bytes)
 
ricosogorb.jpg (4865 bytes)